Brokerage Event on Energy Systems and SCC

W dniu 5 października 2018 r. wzięliśmy udział w Brokerage Event on Energy Systems and SCC w Brukseli.

PAŃSTW
UCZESTNIKÓW

W wydarzeniu wzięło udział 180 uczestników z 28 krajów, którzy mieli okazję porozmawiać o potencjalnej współpracy w ramach programu Horyzont 2020. Wydarzenie przyciągnęło  szerokie spektrum przedstawicieli firm, uniwersytetów i naukowców z Europy i spoza Europy. Głównym celem spotkania było stworzenie konsorcjów na zbliżające się zaproszenia do składania wniosków w ramach programu Komisji Europejskiej „Horyzont 2020”. Horyzont 2020 to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Program składa się z trzech wzajemnie wspierających priorytetów: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle oraz wyzwania społeczne.

Wyzwania społeczne są reakcją na cele polityki wynikające ze strategii Europa 2020.

Priorytet obejmuje następujące wyzwania:


• Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan
• Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka
• Bezpieczna, czysta i efektywna energia
• Inteligentny, zielony i zintegrowany transport
• Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce
• Europa w zmieniającym się świecie – integracyjne, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa
• Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Celem obszaru  Bezpieczna, czysta i efektywna energia jest wsparcie niezawodnego, trwałego i konkurencyjnego systemu energetycznego. Wyzwania, które sformułowano w Horyzoncie 2020 wynikają z założeń SET-Planu, zamkniętego już Programu Inteligentna Energia – Europa oraz pakietu o unii energetycznej. Pakiet dotyczy 5 kluczowych obszarów, w tym efektywności energetycznej. W ramach strategii na rzecz stabilnej unii energetycznej w Programie Pracy Bezpieczna, czysta i efektywna energia uwzględniono następujące kwestie: inteligentne miasta i społeczności, technologie niskowęglowe, efektywność energetyczna oraz innowacje MŚP do systemu energii niskoemisyjnej / niskoemisyjnego systemu energii. Dostępna pula środków w zakresie efektywności energetycznej to 194 milionów euro.

Podczas tego wydarzenia wzięliśmy udział w ponad 16 spotkaniach w ciągu jednego dnia, co dało początek nowym międzynarodowym kontaktom w kierunku utworzenia konsorcjów na nadchodzące zaproszenia do składania wniosków w ramach programu „Horyzont 2020”.